Collegevoorstel Borger-oost

Een samenvatting van het voorstel inzake project Borger-Oost dat is gedaan aan het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Borger-Odoorn.

Inleiding

Project Borger-Oost is een onderdeel van Project Hunzevallei. Het definitieve ontwerp is d.m.v. inwonerparticipatie tot stand gekomen. Er is bewust gekozen voor de bovenste trede van participatie. De omwonenden maken een plan en de gemeente faciliteert. De geformuleerde doelstelling was simpel, te weten: De bewoners maken een plan voor de oostelijke entree van Borger.

Deelnemende partijen:

1e bijeenkomst op 14 maart 2019:

 • Uitleg over het project Borger-Oost.
 • Bewoners zijn gevraagd om na te denken over de invulling van het gebied Borger-Oost en hun wensen en ideeën op papier te zetten.

2e bijeenkomst op 9 juli 2019:

 • Er zijn uitwerkingen gemaakt van de ingebrachte ideeën.
 • De bewoners hebben de verschillende ideeën geprioriteerd.
 • Royal Haskoning DHV heeft opdracht gekregen de schetsen met de hoogste waardering uit te werken.

3e bijeenkomst op 21 november 2019:

 • Presentatie van de top 5 gekozen schetsontwerpen door Royal Haskoning DHV.
 • Na afloop van de presentatie zijn de 5 aandachtspunten voor inrichting Borger-Oost met de aanwezigen besproken en verder uitgewerkt.

Het door de bewoners gemaakte plan ligt nu voor.

De hoofdlijnen van het plan

• Het parkeerterrein komt te vervallen.

• De entree van Borger als onderdeel van een beekdallandschap:

 • Groene weelderige entree waar natuur en groen de overhand heeft.

• De rotonde:

 • De rotonde moet veilig zijn.
 • Aangrenzende strakke hagen op en langs de rotonde verwijderen.
 • Verlagen van de rotonde.

• De brug is de “entree” naar Borger:

 • Een reling maken van smalle houten latjes.

• Het Voedselpad integreren in het plan:

 • Met een goede aansluiting op andere, bestaande fiets- en wandelroutes.
 • Met een educatief karakter.

Beoogd effect

Een aantrekkelijke entree van Borger vanuit oostelijke richting (Stadskanaal-Buinen N374).

Argumenten

Er is draagvlak bij de bewoners.
In een drietal bijeenkomsten is middels een schetssessie, groepsgesprekken en visualisaties door de bewoners van Borger-oost een ontwerp voor de nieuwe inrichting gemaakt.

Het voedselpad kan voor een deel uitgevoerd worden.
Er is veel draagvlak van de bewoners voor de aanleg van een voedselpad bij Borger. Het deel rond Borger-Oost kan binnen het project uitgevoerd worden.

Er ligt een uitvoerbaar ontwerp met rapportage en tekeningen.
De aangedragen ideeën van de bewoners zijn door ervaren medewerkers vertaald naar de nu voorliggende rapportage en tekening. Hierdoor is er een uitvoerbaar ontwerp ontstaan. De bewoners hebben zich in het ontwerp herkend.

Uitvoering

Zodra het college akkoord is met het voorliggende ontwerp, wordt deze samen met de vakspecialisten omgezet in een bestekstekening en wordt de uitvoering voorbereid. Op dat moment komen ook de exacte kosten in beeld. Wij verwachten dat de werkzaamheden dit jaar worden afgerond.

Samenvatting

Het college is akkoord gegaan met het door de bewoners van Borger-Oost opgestelde ontwerp voor de oostelijke entree van Borger. In een drietal bijeenkomsten zijn veel plannen en ideeën opgesteld en uiteindelijk verwerkt in het nu vastgestelde ontwerp. De werkzaamheden worden dit jaar uitgevoerd.

De link naar de website is https://hondsrugdrenthe.nl/project-hunzevallei-borger-oost/

 

Project Hunzevallei

Borger-Oost overzicht